Formkrav – produktniveauer for OS2-projekter og -produkter

Dokument

Se en kort video om niveauopdelingen.

 

Formkrav er et af fire gennemgående temaer i OS2s produktniveauer.

Formkravene som projekt eller produkt skal leve op til handler i høj grad om:

 • Deling
 • Dokumentation
 • Lovformlighed

Minimumskrav

For alle løsninger der deles i OS2-fællesskabet er der en række formkrav der som minimum skal efterleves. 

 • Kildekoden deles
 • Open Source licenskriterier overholdes
 • Udbudsregler er overholdt
 • Alm. Lovformlighed er overholdt
 • Der er tænkt på sikkerhed i løsningen
 • Løsningens formål og værdi er beskrevet

Niveau 1

Et centralt element i OS2 er deling af viden, erfaring og produkter. Derved skal kildekode frigives på Open Source licens og placeres i OS2 som deler denne via et officielt delingssite eks. GitHub.

Løsningen skal være velbeskrevet, dvs. projektets/ produktets formål og løsningsbeskrivelse, herunder eventuelle snitflader til andre systemer/løsninger.
Beskrivelserne skal også inkludere eventuelle driftskrav, der måtte være til løsningen. Samt udarbejdelsen af uddannelsesmateriale. Sikkerhed skal også tænkes ind fra starten, som en central del af løsningen.

Projekter og produkter i OS2 skal overholde gældende lovgivning, det være sig i forhold til udbudslovgivning mv. Det betyder at den eller de kommuner, der ønsker et projekt eller produkt i OS2 regi, skal sikre at eventuelle databehandleraftaler er på plads, at der er gennemført udbud hvor nødvendigt og at øvrig lovgivning er overholdt. OS2s licenskriterier skal ligeledes være overholdt. 

Det er op til den enkelte kommune, der udvikler produkter i OS2 regi at sikre dette. Viser det sig efterfølgende at disse krav ikke er overholdte kan bestyrelsen i OS2 vælge at afvise eller lukke produktet. 

For en OS2-løsning på niveau 1 er derfor gældende:

 • Kildekoden placeres på OS2s Github
 • Driftskrav til løsningen er dokumenteret.
 • Løsningen er dokumenteret på teknisk niveau
 • Teknisk implementering af løsningen er dokumenteret
 • Kommunikation via OS2s kommunikationskanaler
 • OS2s værktøjer benyttes (Jira, hjemmeside osv,)

Niveau 2

I forhold til N1 øges formkravene yderligere. Eksempelvis er der et initalt krav om at følge de fælles offentlige standarder og rammearkitekturen, men ikke som et kardinalkrav. I stedet er kravet følg eller forklar. Dvs. at det skal beskrives hvor et projekt følger standarderne og rammearkitekturen og hvor det ikke gør og hvorfor det ikke gør.  Dette for at sikre, at andre kommuner kvalificeret kan vurdere og tage produktet i anvendelse. Det skal være så let tilgængeligt at anvende et OS2 produkt som muligt.

Foruden kravene opstillet i N1 omkring løsningsbeskrivelse, stilles der krav om beskrivelse af drifts set up, herunder driftsform (-er), support og vedligehold. Dette uagtet om løsningen drives lokalt, via en kommunal aktør eller en leverandør.
 Der må ligeledes kun være én core kode, som løbende vedligeholdes. Der kan være flere former for anvendelse af core kode, men der kan kun være den ene. 

Der stilles ligeledes krav om, at ved implementering opsamles og dokumenteres best practices. Dette for at samle erfaring og viden og distribuere dette til efterfølgende kommuner, der på et senere tidspunkt ønsker at ibrugtage produktet. Derigennem beriges hele produktet igennem de løbende implementeringer og understøtter OS2 ønske om videndeling.

Tilsvarende i forhold til kommunikation omkring produktet. Her stilles der krav om at der udarbejdes præsentations- og kommunikationsmateriale, til anvendelse over for det strategiske niveau. Produkter i N2 niveauet vil ofte skulle have en lokal strategisk forankring og vil derfor kræve udarbejdelse af materiale til netop dette niveau. Derfor stilles der krav om udarbejdelse for derigennem at understøtte efterfølgende kommuner i deres lokale kommunikation og underbygge produktets viden opsamling.

For en OS2-løsning på niveau 2 er derfor gældende:

 • Kun en version af core koden
 • Løsningen bør leveres i containerformat f.eks. Docker eller der medleveres installationsscript(s)
 • Kommunikationsmateriale til strategisk niveau udarbejdes
 • Præsentationsmateriale af løsningen udarbejdes
 • Best practice for implementering i organisationen dokumenteres
 • Uddannelsesmateriale bør udarbejdes
 • Teknisk dokumentation indeholder best practice for kodestandarder
 • Drifts og vedligeholdelses setup skal beskrives
 • Følg eller forklar i forhold til standarder og rammearkitektur

Niveau 3

Formkravene til N3 projekter/ produkter udbygger de allerede tidligere beskrevne i N1 og N2 med politisk og strategisk kommunikation. Kommunikationen skal anvendes både lokalt, men i mindst ligeså høj grad overfor KOMBIT, KL m.fl. Derfor skal der i projekterne udarbejdes strategisk kommunikation, der koordineres med bestyrelsen for OS2.

Projekterne/ produkterne vil ofte have en stor bevågenhed omkring sig, hvorfor det er centralt at sikre en sikker og stabil implementering og overgang til drift.
 Der stilles derfor krav om udarbejdelse af en procesplan, med tilhørende beskrivelse af procesansvar for overgangen til drift. En slags minikogebog for produktet. 

Projekterne/ produkterne vil forventeligt ofte have en forretningskritisk karakter, hvorfor en procesplan har til formål at imødegå eventuelle fejl og misforståelse omkring proces og procesansvar i overgangen til drift.

For en OS2-løsning på niveau 3 er derfor gældende:

 • Politisk kommunikation udarbejdes:
  • Lokal
  • Omverden (KOMBIT, KL, Digitaliseringsstyrelsen mv.)
 • Procesplan + procesansvar for driftsimplementering udarbejdes.

Formkrav – produktniveauer for OS2-projekter og -produkter

Dokument
Forfatter: Rasmus Frey